Sydkystens Ejendomsadministration ApS

Administration af en typisk ejerforening indeholder følgende ydelser:

 • Opkrævning af fællesudgifter og eventuelle andre ydelser via PBS.
 • Eventuelt gebyr til pengeinstitut for tildeling af FI-kreditornummer til brug ved opkrævning via PBS betales af foreningen.
 • Fordeling og opkrævning af ejendomsskat
 • Fordeling og opkrævning af antenneafgift.
 • Udsendelse af 1. påkrav ved manglende betaling. (Gebyr tilkommer administrator).
 • Orientering til bestyrelsen om restancer.
 • Løbende betalinger af ejerforeningens kreditorer. Reparationsudgifter o.lign. betales efter at være behørigt attesterede af bestyrelsen, eller hvem der i øvrigt måtte være bemyndiget hertil.
 • Bogføring af ind- og udbetalinger.
 • Fremsendelse af råbalance hvert kvartal til bestyrelsen.
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskab i det omfang årsafregninger fra de respektive forsyningsselskaber foreligger inden administrationsaftalens ophør.
 • Udskrift og afstemning af samtlige konti til ejerforeningens revisor med henblik på udarbejdelse af årsregnskab.
 • Udbetaling af løn til eventuel varmemester.
 • Eventuel indberetning til SKAT.
 • Besvarelse af henvendelser fra ejendomsmæglere eller andre i forbindelse med ejerskifte. (Gebyr herfor opkræves hos forespørgeren og tilkommer administrator).
 • Registrering af ejerskifte, udarbejdelse af eventuel håndpantsætningserklæring. (Gebyr opkræves hos køber og tilkommer administrator).
 • Besvarelse af henvendelser fra ejerne.
 • Behandling af klager fra og over ejere.
 • Besvarelse af myndighedshenvendelser.

Administration af en typisk andelsboligforening indeholder følgende ydelser:

 • Opkrævning af boligafgift og eventuelle andre ydelser via PBS.
 • Udsendelse af 1. påkrav ved manglende betaling. (Gebyr tilkommer administrator).
 • Orientering til bestyrelsen om restancer.
 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler med fornødne bilag.
 • Påtegning på andelsbeviset ved overdragelse.
 • Modtagelse og afregning af overdragelsessummen.
 • Diverse ekspeditioner i forbindelse med den enkelte andelshavers eventuelle belåning af andel, herunder afgivelse af ejererklæring og undersøgelse af andelsboligbogen. Gebyret herfor opkræves hos andelshaveren, og tilfalder administrator.
 • Løbende betalinger af andelsboligforeningens kreditorer. Reparationsudgifter o.lign. betales efter at være behørigt attesterede af bestyrelsen, eller hvem der i øvrigt måtte være bemyndiget hertil.
 • Daglig bogføring af ind- og udbetalinger.
 • Fremsendelse af råbalance hvert kvartal til bestyrelsen.
 • Udskrift og afstemning af samtlige konti til andelsboligforeningens revisor med henblik på udarbejdelse af årsregnskab.
 • Udarbejdelse af budget for andelsboligforeningen, herunder forslag til regulering af boligafgift.
 • Budgetopfølgning.
 • Udarbejdelse og fremsendelse af varme- og/eller vandregnskaber.
 • Udbetaling af løn til eventuelle ansatte.
 • Indberetning til SKAT, ATP og andre pligtige indberetninger.
 • Håndværkertilkald i det omfang ydelsen ikke ligger hos bestyrelsen eller hos vicevært/servicefirma.
 • Besvarelse af henvendelser fra ejendomsmæglere eller andre i forbindelse med salg af andelsboliger.
 • Besvarelse af henvendelser fra beboerne.
 • Behandling af klager fra og over beboerne.
 • Deltagelse i regnskabs- og budgetmøde på administrators kontor forud for den ordinære generalforsamling.
 • Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i samarbejde med bestyrelsen.
 • Deltagelse som dirigent og referent i den årlige ordinære generalforsamling samt udsendelse af referat til beboerne.
 • Besvarelse af myndighedshenvendelser.

Administration af en typisk erhvervsejendom indeholder følgende ydelser:

 • Opkrævning af leje og andre ydelser via PBS.
 • Udsendelse af 1. påkrav ved manglende betaling.
 • Udsendelse af ophævelsesskrivelse ved fortsat manglende betaling.
 • Udsendelse af påkrav i forbindelse med overtrædelse af lejelovens bestemmelser i øvrigt samt fremsendelse af eventuel efterfølgende ophævelsesskrivelse i samme anledning.
 • Orientering til udlejer om restancer.
 • Udarbejdelse af lejekontrakter med fornødne bilag efter udlejers genudlejning.
 • Løbende betalinger af kreditorer.
 • Bogføring af ind- og udbetalinger.
 • Fremsendelse af råbalancer hvert kvartal til udlejer.
 • Udskrifter og afstemninger af samtlige konti til udlejers revisor, der udarbejder årsregnskab i henhold til nærmere aftale mellem udlejer og den pågældende revisor.
 • Beregning og fremsendelse af skrivelser til de erhvervslejere, der i henhold til de enkelte kontrakter eventuelt skal reguleres efter nettoprisindekset eller lignende.
 • Fremsendelse af årlige skatte- og afgiftsforhøjelser.
 • Udarbejdelse af fornødne varmeregnskaber.
 • Udarbejdelse af eventuelle vandregnskaber.
 • Udbetaling af løn til eventuelle ansatte vedrørende ejendommenes drift.
 • Indberetning og afregning til SKAT f.s.v. angår moms, A-skat, AM-bidrag, ATP m.m.
 • Håndværkertilkald i henhold til nærmere aftale med udlejer.
 • Besvarelse af henvendelser fra ejendomsmæglere eller andre i forbindelse med genudlejning af opsagte lejemål.
 • Besvarelse af henvendelser fra lejerne.
 • Behandling af klager fra og over lejerne.
 • Besvarelse af myndighedshenvendelser.